Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.
Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader .

A. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODULIDL ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s.


1. Úvodní ustanovení


1.1 Platnost


Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží spotřebiteli v internetovém obchodě provozovaném společností Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824 na internetové adrese www.lidl-shop.cz („internetový obchod prodávajícího“).


1.2 Použité pojmy


Níže uvedené pojmy v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:


Elektrozařízení má význam v bodu 8. níže.


Internetový obchod prodávajícího má význam uvedený v bodu 1.1 výše.


Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmín-ky (ve znění platném k okamžiku odeslání objednávky) jsou nedělitelnou součástí každé kupní smlouvy.


Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, který si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží od prodávajícího.


Můj Lidl je služba popsaná v části B.


Objednávka má význam uvedený v bodu 2.2 níže.


Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Prodávajícím se rozumí společnost Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 261 78 541, zapsaná v obchodním rejstříku vede-ném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824.


Osobní účet má význam uvedený v bodu 1.4 níže.


Zákon o ochraně osobních údajů má význam uvedený v bodu 10. níže.


Zbožím se rozumí movité věci prodávané v internetovém obchodě prodávajícího.


1.3 Výlučnost


Prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího je určen výhradně kupujícím, kteří zboží nakupují výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Práva kupujících vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek náleží výlučně spotřebitelům. Tyto všeobecné obchodní podmínky se tudíž nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnika-telské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Veškeré zboží prodávané v internetovém obchodě prodávajícího je určeno ke konečné spotřebě a nikoli k podnikatelské činnosti.


1.4 Osobní účet


Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího ze svého osobního účtu, k němuž se přihlašuje pomocí služby Můj Lidl („osobní účet“) nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Registraci a používání účtu Můj Lidl upravuje část B.

2. Kupní smlouva


2.1 Informace o nabízeném zboží


Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvede-ny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přeprav-ních poplatků dle následujícího odstavce). Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.


Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží dle bodu 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.


2.2 Objednávka


Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na přísluš-né tlačítko „Přidat do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, kon-taktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky (definitivní podoba objednávky po provedení všech kroků dle objednáv-kového formuláře kupujícím dále jen „objednávka“).


Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito všeobecnými obchodními pod-mínkami a kliknutím na příslušné tlačítko „Odeslat objednávku“, čímž vysloví sou-hlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním doku-mentu nazvaného „Potvrzení o obdržení objednávky“ na e-mailovou adresu uvede-nou v osobním účtu či v objednávce.


Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.


2.3 Uzavření kupní smlouvy


Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí (akcepta-ci) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním dokumentu na-zvaného „Potvrzení o odeslání“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.


Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči pro-dávajícímu, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, kte-ré může běžná domácnost rozumně spotřebovat.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí ku-pující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtová-ny žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího.


2.4 Zánik objednávky


Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém ob-chodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávající-ho dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostup-nosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí vě-ty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.

3. Platební podmínky


3.1 Úhrada kupní ceny


Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spo-jené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3.2 Způsoby platby


Kupující může kupní cenu zboží zaplatit následujícími způsoby:

- dobírkou při dodání zboží nebo

- platební kartou on-line.


Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob plat-by.


3.3 Dobírka

Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Přepravce pověřený prodávajícím dodáním zboží může umožnit úhradu kupní ceny dle předchozí věty také prostřednictvím platební karty. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.


3.4 Platba platební kartou

Prodávající akceptuje platby platebními kartami MasterCard nebo VISA prostřednic-tvím internetového platebního portálu. Kupující uhradí kupní cenu prostřednictvím platební karty k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši kupní ce-ny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. K odepsání částky odpovídající kupní ceně z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího dojde k okamžiku pře-dání zboží prodávajícím přepravci k přepravě, příp. k okamžiku předání první zásil-ky zboží, pokud bude zboží doručováno ve vícero zásilkách, prodávajícím přepravci k přepravě.


4. Dodací podmínky


4.1 Obecně

Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření stavu skladových zásob; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodávajícího je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží sta-noví prodávající dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce určeného prodávajícím. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.


Zboží se dodává dle volby kupujícího v objednávce buď (a) do výdejního místa pří-slušného přepravce, anebo (b) na adresu uvedenou v objednávce – k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn pří-jezd, není-li u zboží uvedeno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do ru-kou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.


4.2 Dodání po částech


Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání zakoupeného zboží probíhalo v několika zásil-kách/etapách, bude o tom kupující informován a cena za přepravní náklady mu bu-de účtována pouze jednou. V případě platby dobírkou bude cena za přepravní ná-klady uhrazena při převzetí zboží v první zásilce.


4.3 Převzetí zboží


Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít.


Kupující je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky. V případě, že je kupujícímu zásilka doručena poškozena, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě.


Součástí dodávky zboží je i Formulář pro odstoupení od smlouvy, který obsahuje i dodací list. Fakturu za dodání zboží zašle prodávající kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce, a to po uzavření kupní smlouvy.


V případě, že kupující zakoupené zboží nepřevezme, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od pře-pravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu kupu-jícího nebo v objednávce dokument s názvem „Potvrzení o vrácení zboží“. Okamži-kem doručení tohoto dokumentu kupujícímu odstupuje prodávající od kupní smlouvy a kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.


Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5. Výhrada vlastnického práva


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převze-tím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.


6. Odpovědnost za vady


6.1 Povinnosti prodávajícího


Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn., prodávající zejména odpovídá za to, že zboží:

(A) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohle-dem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,

(B) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

(C) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(D) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

(E) vyhovuje požadavkům právních předpisů.


6.2 Právo kupujícího na reklamaci


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se v rozporu s povinností prodá-vajícího vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


V případě, že je na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, resp. pokud je na zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti, po-skytuje prodávající ke zboží záruku, že zboží bude po takovouto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci vě-děl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


6.3 Rozsah odpovědnosti prodávajícího


Prodávající neodpovídá za vady a kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost

(i) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujed-nána,

(ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

(iii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kte-rou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo

(iv) vyplývá-li to z povahy zboží (zboží podléhající rychlé zkáze, zuživatelné zbo-ží).


Prodávající neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným ne-odborným uvedením zboží do provozu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu nebyly sjednány v kupní smlouvě a nebyly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.


6.4 Lhůty pro uplatnění reklamace


U zboží podléhajícího rychlé zkáze musí být vady reklamovány bez zbytečného od-kladu po jeho převzetí, nejdéle v době, po kterou lze zboží použít. U zuživatelného zboží musí být vady reklamovány ve vyznačené době nejkratší trvanlivosti. U spo-třebního zboží musí být vada reklamována ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku nebo ve lhůtě odpo-vídající době, po kterou lze zboží použít, uvedené na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě, je-li tato delší než doba dvaceti čtyř měsíců dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.


6.5 Způsob uplatnění reklamace


Reklamace musí být uplatněna na zákaznické lince prodávajícího e-mailem, telefo-nicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 11. níže. V přípa-dě, že zboží má v dokumentaci uvedené servisní středisko, může být reklamace uplatněna u tohoto servisního střediska.


6.6 Uplatnění reklamace


Při uplatnění reklamace kupující prokazatelným způsobem doloží, kdy a za jakou cenu zboží zakoupil v internetovém obchodě prodávajícího. K vyřízení reklamace prodávající přijímá zboží v čistém a hygienicky nezávadném stavu odpovídajícím dobrým mravům. O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení.


6.7 Vyřízení reklamace


Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, pokud je to možné, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně od-stranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhů-tě. V případě marného uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstou-pit.


6.8 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou musí kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak nebude prodávajícím přiznána.


6.9 Práva spotřebitele z vadného plnění


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo podle své vol-by požadovat:


(i) bezplatné odstranění vady dodáním nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu od-stranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

(ii) odstranění vady opravou věci;

(iii) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

(iv) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.


Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, má právo požadovat i přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v přípa-dě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást ne-bo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže ja-ko neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li ku-pujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady při-měřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy


7.1 Lhůta


Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může tak-to od smlouvy odstoupit v prodloužené lhůtě 90 dnů ode dne převzetí zboží. Od-stoupení od kupní smlouvy je vyloučeno u smluv na dodání digitálního obsahu, ne-byl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finanč-ního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uza-vřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či ob-razových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopra-vě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


7.2 Forma


Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním vyplněného „Formuláře pro odstou-pení od smlouvy“, nejlépe společně se zbožím, které vrací. Kupující fyzicky s dodávkou zboží obdrží „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, nejde-li o zásilku s obzvláště vysokou hmotností, též „Štítek pro zpětné zaslání“.


V případě, že kupující již nemá k dispozici „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ nebo v zásilce neobdržel „Štítek pro zpětné zaslání“, může kupující uvedený formu-lář nebo štítek získat tak, že kontaktuje zákaznickou linku prodávajícího, a to e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 11. níže. Na základě kontaktování zákaznické linky obdrží kupující dokumenty s názvem „Štítek pro zpětné zaslání“ a „Formulář pro vrácení zboží“.


Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro od-stoupení od smlouvy“ dostupný na internetových stránkách www.lidl-shop.cz.


7.3 Vrácení zboží


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího ob-držel, na adresu:


Lidl E-Commerce Logistics s.r.o.

Univerzitní 1220/500

301 00 Plzeň - Skvrňany


Kupující přiloží k vracenému zboží vyplněný dokument s názvem „Formulář pro od-stoupení od smlouvy“ a zásilku viditelně označí „Štítkem pro zpětné zaslání“.


V případě, že kupující zašle zboží označené „Štítkem pro zpětné zaslání“ spolu s vyplněným dokumentem s názvem „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ prodá-vajícímu, prostřednictvím podacího a výdejního místa PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice, IČO: 251 94 798, tzv. PPL ParcelShopu, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající. V opačném případě nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží kupující.


Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodáva-jícímu nedošlo k jeho poškození.


Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží pro-střednictvím přepravce.


7.4 Vrácení peněžních prostředků


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včet-ně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu nebo hodnověrně prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu.


Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající na-bízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


8. Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení („elektrozařízení“) pocházejících z domácností


Kupující je, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn při nákupu elektrozaří-zení v internetovém obchodě prodávajícího odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, a to ve stejném počtu kusů a po-dobného typu a použití jako je zakoupené elektrozařízení.


Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže technicky zajistit, aby použité elek-trozařízení z domácností, které hodlá kupující odevzdat bezplatně u prodávajícího ke zpětnému odběru, přepravce převzal vždy při dodání elektrozařízení zakoupené-ho v internetovém obchodě prodávajícího.


Pokud tedy kupující hodlá bezplatně odevzdat prodávajícímu ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, musí po zadání své objednávky kontaktovat zákaznickou linku prodávajícího (e-mailem, telefonicky nebo korespon-denčně při použití kontaktních údajů dle bodu 11. níže). Zákaznická linka prodávají-cího zajistí zpracování požadavku kupujícího a kupující bude kontaktován přeprav-cem za účelem sjednání termínu, kdy přepravce vyzvedne od kupujícího použité elektrozařízení pocházející z domácností odevzdávané ke zpětnému odběru.


9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


9.1 Platforma ADR

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní in-spekce www.coi.cz.


9.2 Platforma ODR

Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednic-tvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.


10. Zpracování osobních údajů


Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obec-ného nařízení o ochraně osobních údajů, a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způso-bem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách lidl-shop.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

11. Závěrečná ustanovení


Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím týkající se kupní smlouvy se řídí čes-kým právem. Vztahy týkající se služby Můj Lidl jsou upraveny zvlášť v části B.


Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována pro-dávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.


Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.


Kontaktní údaje prodávajícího jsou:


Lidl Česká republika v.o.s.,

Havlíčkova 28,

58601 Jihlava,

hotline@lidl-shop.cz,

tel.: 800 115 435.


Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení ta-kové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejví-ce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta plat-nost nebo účinnost ostatních ustanovení.


Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.


Kupující není oprávněn používat webové stránky internetového obchodu prodávají-cího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího. Kupující užívá webové stránky internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupu-jící bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodáva-jícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.


Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovým stránkám internetového obchodu prodávajícího.


Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručo-váno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo osobním účtu. Prodávají-címu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto bodu 11. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.


Toto znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 23. června 20

B. Podmínky použití účtu Můj Lidl


1. Rozsah platnosti a vztah k jiným úpravám


Tyto podmínky upravují používání služby účtu Můj Lidl (dále jen „Můj Lidl“ nebo „služba“). Tuto službu provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dále jen „provozovatel“, „my“ nebo „nás“), avšak na poskytování služby se podílejí i jiné společnosti skupiny Lidl (společně dále jen „Lidl“). Ta-to služba poskytuje jednotný přístup k mnoha online nabídkám společností skupiny Lidl (dále jen „nabídky“). Jedná se o službu jednotného přihlášení (tzv. Single Sign On), pomocí níž mohou uživatelé s jednotnými přihlašovacími údaji využívat několik nabídek (např. online obchody, rezervační portály atd.) od různých společností. Ta-to služba je poskytována na základě následujících podmínek použití.


Tyto podmínky použití se však nevztahují na samostatné smluvní vztahy s třetími osobami uzavřené v rámci nabídek, jako např. nákup zboží nebo služeb. V těchto případech jsou rozhodující výhradně obchodní podmínky příslušné nabídky, resp. příslušného poskytovatele (viz Všeobecné obchodní podmínky pod bodem A výše).


2. Registrace a účet


Pro použití služby Můj Lidl je nutná registrace, při které musí uživatel vytvořit heslo pro účet Můj Lidl. Proces registrace je dokončen až tehdy, kdy je poskytnuté tele-fonní číslo ověřeno uživatelem a registrace je potvrzena provozovatelem.


Údaje poskytnuté uživatelem během registrace musí být správné. Nesmí být použi-ty údaje třetích osob. Pokud se poskytnuté údaje v čase změní, je uživatel povinen je ve svém účtu neprodleně upravit.


Přihlašovací údaje jsou určeny pouze pro používání oprávněným uživatelem a musí být odpovídajícími preventivními opatřeními chráněny před zpřístupněním třetím osobám. V případě jakýchkoliv náznaků neoprávněného využívání služby je uživatel povinen o tom neprodleně informovat provozovatele. Uživatel je odpovědný za ná-sledky neoprávněného použití třetí osobou, pokud je způsobil, resp. pokud mu ne-zabránil.


3. Předmět služby


Předmětem služby Můj Lidl je poskytování služby jednotného přihlašování (Single Sign On) pro různé nabídky společností skupiny Lidl. To v podstatě znamená, že vy-tvořený účet Můj Lidl lze použít pro všechny zahrnuté nabídky, aniž by byla nutná samostatná registrace, resp. opětovné uvedení podrobných uživatelských údajů.


Uživatelské údaje jsou spravovány centrálně přes Můj Lidl. Pokud již máte účet pro nabídky společností skupiny Lidl, budou z něj základní údaje přeneseny na Váš účet Můj Lidl. Tyto údaje jsou potom při využití konkrétních nabídek předány příslušné-mu poskytovateli, aby bylo možné provést příslušnou objednávku (k tomu, viz níže bod 6).


Využívání služby Můj Lidl je bezplatné. Využíváním konkrétních nabídek však mohou vznikat náklady, které jsou v aplikaci transparentně zobrazovány v souladu se pří-slušnými právními předpisy. Totéž platí pro případné jiné nezbytné služby třetích osob, jako je například připojení k internetu.


4. Záruka, odpovědnost


Provozovatel se snaží poskytovat službu Můj Lidl, pokud možno trvale a bezporu-chově. To však nelze vždy zcela zaručit s ohledem na technické podmínky, jako jsou změny konfigurace, údržba, výpadky zařízení atd. V případě výpadku služby se bude provozovatel snažit obnovit bezchybnou použitelnost služby co nejdříve. Provozovatel neodpovídá za žádné následky vyplývající z nedostatečné (úplné) pou-žitelnosti služby.


Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat v budoucnu službu Můj Lidl s omezeným a/nebo upraveným rozsahem funkcí, nebo ji zcela pozastavit. Uživatel nemá žádný nárok na (trvající) možnost používání této (bezplatné) služby.


Za poskytování služeb v rámci jednotlivých nabídek jsou odpovědní výhradně pří-slušní poskytovatelé. Provozovatel neodpovídá za případné nároky vzniklé v této souvislosti. Totéž platí pro další nároky jiných třetích osob, jako například poskyto-vatele internetu.


Odpovědnost provozovatele v souvislosti s užíváním služby Můj Lidl vůči uživatelům je v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů vyloučena.


5. Výpověď, smazání, změna


Provozovatel i uživatel mohou kdykoli ukončit závazkový vztah vyplývající z užívání služby Můj Lidl, a to bez výpovědní lhůty. V rámci správy účtu Můj Lidl může uživa-tel kdykoliv iniciovat smazání účtu.


Ukončení ze strany provozovatele bude provedeno zejména v případě, kdy uživatel poruší tyto podmínky použití. Až do vyjasnění dané situace mohou být uživatelské údaje rovněž pouze zablokovány.


Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky použití v přiměřeném rozsahu v budoucnosti upravit. Uživatelé budou informováni odpovídajícím oznámením v aplikaci a budou vyzváni k potvrzení nových podmínek účasti. Toto se nebude týkat zásadních změn, jako je např. povinnost hradit náklady, které vždy vyžadují výslovný souhlas. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, může to vést k ukončení uživatelského vztahu provozovatelem.


6. Ochrana údajů


Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s Vašimi právy na ochranu osobních údajů. K realizaci této služby je nutné, aby byly Vámi uvedené údaje poskytnuty poskytovateli využité nabídky, aby poskytovatel mohl autentizovat uživatele a poskytovat služby stanovené v rámci nabídky (např. odeslání a vyúčtování objednaného zboží).


Podrobnosti naleznete v našem Prohlášení o ochraně soukromí.


7. Závěrečná ustanovení


Pro spotřebitele platí právo Spolkové republiky Německo, pokud je nezbavuje ochrany, která je jim poskytována závaznými ustanoveními země, v níž mají obvyklý pobyt.


Toto znění podmínek použití účtu Můj Lidl je účinné ode dne 23. června 2020.

C. Podmínky pro produktové recenze


Tyto podmínky pro produktové recenze (,,Podmínky“) upravují odesílání Vaší produktové recenze v internetovém obchodě na adrese www.lidl-shop.cz. Odesláním produktové recenze přijímáte následující Podmínky. Podmínky slouží jako doplnění Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu společnosti Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824. V případě rozporu mezi Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost tyto Podmínky.

§ 1 Odeslání produktové recenze

§ 2 Přiznání práva k užití

§ 3 Nepřípustný obsah produktové recenze

§ 4 Osvobození od nároků třetích osob

§ 5 Zveřejnění, odstranění a změna produktové recenze

§ 6 Informace k řešení online sporů a účasti v řízení ohledně řešení sporů


§ 1.Odeslání produktové recenze

a. Přibližně dva týdny po odeslání produktu od nás obdržíte e-mail s odkazem na stránku s produktovými recenzemi. Produktové recenze mohou odeslat pouze zákazníci, kteří si od nás zakoupili produkt a tím získali zkušenosti s jeho nákupem. Toto je zajištěno vytvořením odkazu na stránku s produktovými recenzemi pro každého zákazníka na základě individuálně vygenerovaného čísla objednávky. Číslo objednávky obsahuje mimo jiné informace o tom, zda a jaký produkt zákazník zakoupil.


b. Produktová recenze se stává z hodnocení formou hvězdiček a textového komentáře. Nelze odeslat pouze produktovou recenzi formou hvězdiček bez textového komentáře. Při produktové recenzi formou hvězdiček lze udělit až pět hvězdiček. Hodnocení jednou hvězdičkou odpovídá velmi špatnému hodnocení, hodnocení pěti hvězdičkami odpovídá velmi dobrému hodnocení.


c. Nepřípustné jsou produktové recenze, u nichž je ohodnocení hvězdičkami v rozporu s textovým komentářem nebo pokud obsahují textový komentář, který nesouvisí se zakoupeným produktem a nebo nevychází ze zkušeností s nákupem produktu.


d. Nepřípustné jsou dále produktové recenze, jejichž účelem je manipulovat s celkovým výsledkem produktové recenze, například pokud byla objednávka vytvořena pouze za účelem, aby mohla být odeslána pozitivní či negativní produktová recenze.


e. Připojení obrazových materiálů či videí v rámci produktové recenze není přípustné.


f. Produktová recenze musí být napsána v českém nebo slovenském jazyce.


g. Produktovou recenzi můžete odeslat do 60 dnů od obdržení e-mailu s odkazem na stránku s produktovými recenzemi. Pozdější odeslání produktové recenze není možné.


h. Produktová recenze bude zveřejně na v anonymizované formě přibližně do 5 pracovních dnů (pondělí až pátek s výjimkou státních svátků), s výhradou přezkoumání podle § 5 písm. a těchto Podmínek. Po jeho zveřejnění již nelze z Vaší strany produktovou recenzi upravit nebo odstranit. Na zveřejnění produktové recenze nevzniká právní nárok.


§ 2. Přiznání práva k užití

Odesláním produktové recenze nám udělujete nevýhradní, bezúplatné, převoditelné, sublicencovatelné, odvolatelné, časově a prostorově neomezené právo k užití, rozmnožování, rozšiřování, zpřístupňování veřejnosti, poskytování, zpracování a provedení změn produktové recenze a jeho obsahu. Zejména jsme oprávněni zveřejnit produktovou recenzi na našich webových stránkách, měnit ji nebo zkrátit, případně ji celou či její část zveřejnit k reklamním účelům (v tisku i elektronicky).


§ 3.Nepřípustný obsah produktové recenze

Zavazujete se k tomu, že nebudete psát produktové recenze, jejichž obsah by

 • byl trestný nebo jinak protiprávní, především urážlivý, výhružný, pomlouvačný, obscénní, pornografický, rasistický, podporující násilí, diskriminační nebo hanobící;
 • porušoval tyto Podmínky;
 • byl nepravdivý nebo klamavý;
 • obsahoval nepravdivá skutková tvrzení;
 • se týkal zdravotních tvrzení;
 • porušoval nebo omezoval práva třetích osob, zejména autorská práva, práva k ochranné známce nebo jiná práva průmyslového vlastnictví a osobnostní práva třetích osob;
 • zahrnoval důvěrné nebo osobní údaje, jako jsou např. jména, adresy nebo telefonní čísla;
 • byl technicky škodlivý, například by obsahoval počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé softwary nebo soubory;
 • zahrnoval nesmyslné řetězce znaků nebo písmen;
 • odkazoval na externí webové stránky;
 • uváděl konkrétní ceny;
 • přímo nebo nepřímo jmenoval konkurenčního soutěžitele, popřípadě zboží nebo služby konkurenčního soutěžitele.


§ 4.Osvobození od nároků třetích osob

Osvobozujete nás od veškerých nároků třetích osob, které budou vůči nám vzneseny v souvislosti s Vaší produktovou recenzí, pokud jí došlo k porušení právních předpisů. O nárocích uplatněných třetími osobami Vás budeme neprodleně informovat a na žádost Vám poskytneme informace a podklady potřebné k právní obraně. Samotnou právní obranu přenecháme na Vás, případně se ji po předchozí konzultaci s Vámi ujmeme my. Nebudeme uznávat ani považovat za nesporné nároky uplatněné třetími osobami bez konzultace s Vámi. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně uplatní na smluvní pokuty, správní nebo soudní poplatky a pokuty, pokud souvisejí s porušením na Vaší straně.


§ 5.Zveřejnění, odstranění a změna produktové recenze

a. Všechny produktové recenze budou před jejich zveřejněním dvakrát přezkoumány s ohledem na případné porušení těchto Podmínek. Produktová recenze bude nejprve automaticky prověřena pomocí softwaru s využitím tzv. blacklistu, popřípadě slovních filtrů,s ohledem na porušení těchto Podmínek. Poté bude následovat doplňující manuální kontrola každé produktové recenze naším zaměstnancem s ohledem na porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů.


b. Pokud bude produktová recenze porušovat tyto Podmínky anebo právní předpisy, nebudeme ji zveřejňovat, případněji dle vlastního uvážení před zveřejněním pozměníme tak, že nepřípustný obsah odstraníme anebo jej uvedeme v upravené formě.


c. Pokud nebude shledáno porušení těchto Podmínek anebo právních předpisů, produktová recenze bude zveřejněna bez dalšího, tzn. bez redakčních úprav, zkrácení, změn apod. Produktovou recenzi nelze v žádném případě sponzorovat na základě smluvního vztahu s třetí osobou, případně ji ovlivňovat.


d. Po zveřejnění produktové recenze si vyhrazujeme právo jednotlivé produktové recenze dle vlastního uvážení měnit nebo je celé, případně jejich část, odstranit, pokud by porušovaly tyto Podmínky užití anebo právní předpisy. Kromě toho můžeme produktovou recenzi zcela, případně její část, odstranit na základě jakéhokoliv soudního nebo správního rozhodnutí nebo výzvy třetí osoby ke zdržení se určitého jednání, a to i aniž bychom Vás na to předem upozornili. Toto platí i v případě, že produkt, na který se produktová recenze vztahuje, již není v internetovém obchodě nabízen.


§ 6. Informace k řešení online sporů a účasti v řízení ohledně řešení sporů

Od 15. února 2016 nabízí Evropská komise online platformu pro mimosoudní řešení sporů. Ta nabízí spotřebitelům možnost vyřešit spory související s jejich online objednávkou, aniž by se obrátili na soud. Platforma pro řešení sporů je přístupná pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení ohledně řešení sporů před subjektem pro řešení sporů se spotřebiteli.


Přesto se snažíme případné rozdílné názory v rámci smluvních vztahů urovnávat smírně vzájemnou dohodou.


Toto znění Podmínek pro produktové recenze je účinné ode dne 26. srpna 2020.